ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Тривалість практики і календарний план

Назва розділу Тема Кількість днів
Розділ 1 Попередню оцінку діяльності та якості звітності підприємства
Розділ 2 Аудит активів
2.1. Аудит необоротних активів
2.2. Аудит оборотних активів
Розділ 3 Аудит пасивів
3.1. Аудит власного капіталу та забезпечення наступних виплат і платежів
3.2. Аудит довгострокових та поточних зобов’язань
Розділ 4 Аудит фінансових результатів діяльності
4.1 Аудит доходів та витрат
4.2 Аудит фінансових результатів
Оформлення звіту та пропозиції

Розділ 1. Попередню оцінку діяльності та якості звітності підприємства

У даному розділі студент повинен висвітлити мету діяльності підприємства, його організаційно-правовий статус, використовуючи статут підприємства, та провести за даними фінансової звітності провести аналіз показників майнового стану базового підприємства за останні два звітних періоди (додаток 1). Статут, Наказ про облікову політику та річну фінансову звітність винести у додатки.

Базою для проходження виробничої практики повинні буди підприємства АПК. У випадку, якщо базою практики є не сільськогосподарське підприємство, то склад основних економічних показників слід змінити з урахуванням специфіки діяльності підприємства.

Вивчивши дані питання студент повинен висвітлити у звіті форми та методи бухгалтерського обліку, що мають місце на підприємстві, порядок проведення інвентаризації, охарактеризувати результати інвентаризації та визначити методичні прийоми організації аудиторської перевірки, розкрити сутність вибірки під час аудиту. Результати дослідження варто сформувати у відповідні робочі документи (Анкету вивчення облікової політики, тест внутрішнього контролю), зразки яких приведені у додатках 2, 3.

Оцінивши системи обліку та внутрішнього контролю базового підприємства необхідно визначити ризик невиявлення помилок та сформувати Листок оцінки аудиторського ризику (додаток 4).

Після проведеного дослідження необхідно визначити перелік аудиторських процедур, які будуть застосовуватись до об’єктів аудиту (додаток 5, 6).

Усі сформовані документи необхідно винести у додатки.

Розділ 2. Аудит активів

В розділі Аудит активів студент повинен розкрити послідовність аудиту необоротних та оборотних активів підприємства.

При розкритті питання «Аудит необоротних активів» студенту необхідно висвітлити методику аудиторської переврки досліджуваних об’єктів:- нематеріальних активів;

- незавершеного будівництва;

- основних засобів;

- довгострокових біологічних активів;

- фінансових інвестицій;

- довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів.

При розкритті питання «Аудит оборотних активів» необхідно висвітлити методику аудиторської переврки досліджуваних об’єктів:

- виробничих запасів;

- поточних біологічних активів;

- незавершеного виробництва;

- готової продукції та товарів;

- поточної дебіторської заборгованості за товарними та безтоварними операціями;

- грошових коштів;

- інших оборотних активів.

При цьому результати проведеного дослідження необхідно відображати у самостійно розроблених робочих документах, які винести у додатки. При дослідженні активів базового підприємства доречно сформувати програму аудиту за об’єктами дослідження та винести у додатки.

Зразок програми представлено у додатку 7, робочого документа «Порівняльна таблиця достовірності облікового відображення руху основних засобів» представлена у додатку 8.

Розділ 3. Аудит пасивів

В розділі Аудит пасивів студент повинен розкрити послідовність аудиту власного, залученого та запозиченого капіталу підприємства.

При розкритті питання «Аудит власного капіталу» студенту необхідно висвітлити методику аудиторської переврки досліджуваних об’єктів:

- статутного капіталу;

- пайового капіталу;

- додаткового капіталу;

- резервного та неоплаченого капіталу;

- нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

При розкритті питання «Аудит залученого та запозиченого капіталу» студенту необхідно висвітлити методику аудиторської переврки таких об’єктів:

- довгострокових та поточних кредитів;

- кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

- розрахунків з бюджетом, по оплаті праці, зі страхування, внутрішніх розрахунків;

- інших поточних та довгострокових зобов’язань.

При цьому результати проведеного дослідження необхідно відображати у самостійно розроблених робочих документах, які винести у додатки, а також сформувати програму аудиту за об’єктами дослідження та винести у додатки.

Розділ 4. Аудит фінансових результатів діяльностіРозділ Аудит фінансових результатів повинен розкривати наступні питання:

- особливості аудиту доходів за видами діяльності;

- методику перевірки витрат за видами діяльності та елементами;

- перевірку правильності визначення та віднесення на відповідні рахунки фінансових результатів.


2711631263514730.html
2711681776395147.html
    PR.RU™